Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Utworzono: 08-10-2021

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie aplikować o wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Nowa Wieś Lęborska.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Konieczne jest łączne spełnianie następujących warunków:

- Zamieszkiwanie na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
- bycie członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

UWAGA: Do oświadczenia należy OBOWIĄZKOWO załączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR (np. umowę o pracę, zaświadczenie z ZUS, świadectwo pracy itp.). Oświadczenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Termin składania oświadczeń upływa 15 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, do której aktualnie uczęszcza dziecko lub (w przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie Lęborka i uczniów szkół średnich) w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska w godzinach urzędowania.

Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Gminy

Szczegóły na stronie https://www.nwl.pl/fundusze-zewnetrzne/aktualnosci-fundusze/wsparcie-dzieci-z-rodzin-popegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-informacja/#maincontent lub pod nr tel. 598 612 428 wew. 35.
 

Laptop