Deklaracja dostępności

Serwis Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.szkolalebien.nwl.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

1. Niektóre dokumenty nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego.
2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
3. Nie wszystkie pliki do pobrania są dostępne cyfrowo.
4. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Krzysztof Wojtysiak adres poczty elektronicznej szkolalebien@nwl.pl. Kontaktować się można także telefonicznie, pod numerem 59 861 19 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Łebień 93a 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Placówka składa się z 3 budynków: budynku szkoły, budynku przedszkola i sali gimnastycznej.

 Do poszczególnych budynków prowadzą:

  • do budynku szkoły 2 wejścia ze schodami,
  • do budynku przedszkola 2 wejścia ze schodami,
  • do sali gimnastycznej 3 wejścia dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w schodołaz oraz wyznaczonego pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi schodołazu

Dostosowanie korytarzy

Każdy korytarz dostępny jest dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu schodołazu po uprzednim poinformowaniu przeszkolonego pracownika.

Dostosowanie schodów

Placówka wyposażona jest w schodołaz oraz wyznaczonego pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi schodołazu

Dostosowanie wind

Placówka nie posiada wind

Dostępność pochylni

Placówka nie jest wyposażona w pochylnie

Dostępność platform

Placówka nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Placówka nie posiada pętli indukcyjnej

Dostosowanie parkingów

Placówka  ma wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do wszystkich pomieszczeń placówki, dostępnych dla uczniów można wejść z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

W placówce nie ma tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z tłumaczem języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem

Koordynator do spraw dostępności – Izabela Sterkowicz

 Adres do korespondencji:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Łebień 93 a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Telefon: 59 861 19 46

Email: szkolalebien@nwl.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Zespół Szkół w Łebieniu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.