Biblioteka

BIBLIOTEKA CZYNNA

poniedziałek         730 -1700

wtorek                  730 -1700

środa                    730 -1700

czwartek               830 -1700

piątek                   730 -1500

Grafika: Biblioteka

 

 


tel. 506 427 764

>>> ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI W ŁEBIENIU <<<


REGULAMIN CZYTELNI

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.

  2. Korzystający z księgozbioru lub czasopism mają obowiązek wpisania się do rejestru udostępnień.

  3. Z księgozbioru podręcznego można skorzystać wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarce.

  4. Jednorazowo w czytelni może przebywać tyle osób, ile jest miejsc siedzących.

  5. Pierwszeństwo maj ą ci czytelnicy, którzy korzystają z księgozbioru podręcznego.

  6. Czytelnik zobowiązany jest pozostawić swoje stanowisko w należytym porządku.

  7. W czytelni obowiązuje cisza !

Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.


REGULAMIN MCI

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy, w celach edukacyjnych.

2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarki oraz wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

4. Ze stanowiska komputerowego może korzystać jednocześnie jedna osoba do 30 minut.

5.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarce.

6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane

niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.

7. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

8. W trosce o poprawną pracę systemu i ochronę antywirusową zapisywanie danych możliwe jest wyłącznie na dyskietkach i płytach CD pozyskanych w bibliotece. Biblioteka odsprzedaje w/w nośniki w cenie zakupu.

9. Bibliotekarz może kserować lub wydrukować materiały wskazane przez

użytkownika.

Zabrania się

1. Przynoszenia i użytkowania własnych dyskietek oraz płyt CD.

2. Instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

3. Dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączanie i odłączaniu klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych bądź innego wyposażenia centrum).

4. Tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

5. Prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, korzystania z komunikatorów internetowych).

6. Wykorzystywania komputerów do gier i zabaw.

7. Spożywania posiłków i picia napojów.


Użytkownicy korzystający z centrum zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń bibliotekarki.

W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących zasad, użytkownik może zostać czasowo

lub na stałe pobawiony prawa do korzystania z centrum.

Przebywający w MCI zobowiązani są do przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień niniejszego regulaminu.